Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

02.11.2021 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

 Szanowni Państwo Dyrektorzy, Pedagodzy

INFORMUJEMY O ZMIANIE TERMINU SPOTKANIA

GRUPY SUPERWIZYJNEJ PEDAGOGÓW SZKOLNYCH 

SPOTKANIE PLANOWANE NA 26.10.2021 r. ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 

02.11.2021 r. o godz. 10.00

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

                                                           

Z poważaniem 

mgr Bożena Dulowska 

Informujemy, że od października/listopada 2021 r. na terenie Poradni rozpoczniemy pracę grup socjoterapeutycznych
w przedziale wiekowym od kl. IV do kl. VI.

Praca z dziećmi i młodzieżą w ramach zajęć socjoterapeutycznych koncentruje się na poprawie funkcjonowania w grupie rówieśniczej, wzmocnieniu poczucia własnej wartości, poszerzeniu samoświadomości oraz nabywaniu kompetencji społeczno-emocjonalnych  uczestników.

Jednocześnie informujemy, że kwalifikacja do grup socjoterapeutycznych odbywa się w oparciu o przeprowadzone wcześniej rozpoznanie trudności i potencjału dziecka, gdyż nie dla każdego dziecka socjoterapia jest odpowiednią formą pomocy.

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci polegają na uczestniczeniu w sytuacjach społecznych, podczas których uczą się właściwych zachowań, stwarzających możliwość odreagowania napięć emocjonalnych i ułatwiających przyswajanie umiejętności społecznie akceptowanych. Zajęcia socjoterapeutyczne mają na celu spowodowanie, że dziecko pozna samego siebie, swoje mocne i słabe strony, swoje talenty, zdolności, będzie umiało budować poczucie własnej wartości, rozpoznawać i nazywać emocje, uczucia swoje i innych. Podczas takich zajęć dzieci uczą się stawiać granice, odmawiać, przełamywać własną nieśmiałość. Uczą się, jak radzić sobie w sytuacjach dla nich stresowych, jak wyrażać emocje i uczucia, samodzielnie podejmować decyzje i brać za nie odpowiedzialność.

WSKAZANIA DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

Zajęcia socjoterapeutyczne przeznaczone są głównie dla uczniów posiadających opinię wskazującą na potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć socjoterapeutycznych oraz zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
a ponadto dla uczniów mających trudności:

 • w relacjach z innymi ludźmi m.in.:
  • trudności w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi;
  • osamotnienie, poczucie bycia niezrozumianym;
  • przeżywanie poczucia mniejszej wartości;
  • nieśmiałość, wycofanie;
  • agresja;
 • z nauką:
  • brak motywacji do nauki;
  • deficyt koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa;
  • brak sukcesów, mimo znacznych nakładów pracy i energii.

PRZECWSKAZANIA DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH SOCJOTERPAUTYCZNYCH

Zajęcia socjoterapeutyczne nie są właściwą formą pomocy m.in. dla uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną;
 • pozostających w leczeniu psychiatrycznym z aktywnymi objawami;
 • bezpośrednio po trudnych, traumatycznych przeżyciach.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Poradnią!

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Pedagodzy

Serdecznie zapraszamy na spotkanie grupy superwizyjnej pedagogów szkolnych gmin: Tarnów, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Ryglice (Zalasowa, Lubcza, Wola Lubecka), które odbędzie się w siedzibie

          Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ul. Krzyska 17 a  w Tarnowie w dniu 
28 września 2021 r. o godzinie 9.30.

Zgłoszenia  chętnych i potwierdzenie uczestnictwa  prosimy kierować na adres
bozena.dulowska@pppptarnow.pl do dnia 20.09.2021 r. 

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu 146272959 w godzinach 7.30-14.00.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu grupy superwizyjnej pedagogów

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek powiatu tarnowskiego

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie informuje, że zgłoszenia na realizację zajęć warsztatowych dla uczniów, badań przesiewowych, prelekcji dla rodziców oraz szkoleniowych rad pedagogicznych prowadzonych na terenie kierowanych przez Państwa Placówek w roku szkolnym 2021/2022 należy składać do 30 listopada 2021 roku. Wszystkie zapotrzebowania zgłoszone po w/w terminie zostaną zrealizowane w następnym roku szkolnym i/lub w miarę bieżących możliwości.

Prosimy, by wnioski o zajęcia warsztatowe dla uczniów poparte były orientacyjną diagnozą potrzeb uczniów przeprowadzoną przez wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego i wynikały z realnych zachowań, kłopotów czy zainteresowań uczniów.

 

Z poważaniem:

 Dyrektor PPPP w Tarnowie wraz z zespołem Pracowników