Ogłoszenie

Zespół orzekający

Najbliższe posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie się:

23.04.2019 r. godz. 8.00

Indywidualne nauczanie

W celu uzyskania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania należy w komplecie złożyć:

 • zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia mu uczęszczanie do szkoły, ze wskazaniem określonego czasu nie krótszego niż 30 dni,
 • wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka,
 • informację szkoły o uczniu (może być sporządzona odręcznie) opatrzoną pieczątką szkoły/placówki, pieczątką i podpisem dyrektora oraz datą wystawienia opinii,
 • aktualną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną a w razie występowania problemów z mową również logopedyczną (diagnozy mogą zostać przeprowadzone przez pracowników Poradni).

Rodzice informowani są o terminie obrad zespołu, możliwości uczestniczenia w omówieniu przypadku ich dziecka i podjętych decyzjach.

Przyjmowanie wniosków (wraz z uzasadniającą dokumentacją) dotyczących wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyno-wychowawczych, indywidualnego nauczania i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu konsultacji z pracownikiem pedagogicznym Poradni.


Kształcenie specjalne

W celu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego czy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych należy w komplecie złożyć:

 • zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka stwierdzające niepełnosprawność,
 • wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka,
 • informację szkoły o uczniu (może być sporządzona odręcznie) opatrzoną pieczątką szkoły/placówki, pieczątką i podpisem dyrektora oraz datą wystawienia opinii,
 • aktualną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną a w razie występowania problemów z mową również logopedyczną (diagnozy mogą zostać przeprowadzone przez pracowników Poradni).

Rodzice informowani są o terminie obrad zespołu, możliwości uczestniczenia w omówieniu przypadku ich dziecka i podjętych decyzjach.

Przyjmowanie wniosków (wraz z uzasadniającą dokumentacją) dotyczących wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyno-wychowawczych, indywidualnego nauczania i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu konsultacji z pracownikiem pedagogicznym Poradni.


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W celu uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy w komplecie złożyć:

 • zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka stwierdzające niepełnosprawność,
 • wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka,
 • aktualną diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną (diagnozy mogą zostać przeprowadzone przez pracowników Poradni),
 • pozostałą dokumentację dotyczącą dziecka np: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Rodzice informowani są o terminie obrad zespołu, możliwości uczestniczenia w omówieniu przypadku ich dziecka i podjętych decyzjach.

Przyjmowanie wniosków (wraz z uzasadniającą dokumentacją) dotyczących wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyno-wychowawczych, indywidualnego nauczania i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu konsultacji z pracownikiem pedagogicznym Poradni.