Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

18.06.2024 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Indywidualne nauczanie

W celu uzyskania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania należy w komplecie złożyć:

 • zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia mu uczęszczanie do szkoły, ze wskazaniem określonego czasu nie krótszego niż 30 dni,
 • wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka,
 • informację szkoły o uczniu (może być sporządzona odręcznie) opatrzoną pieczątką szkoły/placówki, pieczątką i podpisem dyrektora oraz datą wystawienia opinii,
 • aktualną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną a w razie występowania problemów z mową również logopedyczną (diagnozy mogą zostać przeprowadzone przez pracowników Poradni).

Rodzice informowani są o terminie obrad zespołu, możliwości uczestniczenia w omówieniu przypadku ich dziecka i podjętych decyzjach.

Przyjmowanie wniosków (wraz z uzasadniającą dokumentacją) dotyczących wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyno-wychowawczych, indywidualnego nauczania i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu konsultacji z pracownikiem pedagogicznym Poradni, jak również od 1 stycznia 2019 r. wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia/opinii może być także złożony w postaci elektronicznej za pośrednictwem skrzynki podawczej na elektronicznej Platformie usług Administracji Publicznej (ePUAP) – podst.prawna: §5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2023, poz. 2061).

Użytkownicy platformy ePUAP mogą przesłać korespondencję korzystając ze wzoru „pismo ogólne do podmiotu publicznego”, dostępnego po zalogowaniu się do platformy ePUAP.

Do pisma ogólnego należy załączyć skan wypełnionego wniosku oraz skany wymaganych załączników (np. zaświadczenie lekarskie, opinia ze szkoły, wyniki badań psychologicznych/pedagogicznych przeprowadzonych poza poradnią lub inne), uwierzytelnione przy pomocy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego zaufanym profilem ePUAP. Na żądanie przewodniczącego Zespołu Orzekającego wnioskodawca przedstawia oryginały dokumentów.

Platforma znajduje się pod adresem: ePUAP

Adres skrytki ePUAP Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie: https://epuap.gov.pl/wps/portal


Kształcenie specjalne

W celu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego czy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych należy w komplecie złożyć:

 • zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka stwierdzające niepełnosprawność,
 • wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka,
 • informację szkoły o uczniu (może być sporządzona odręcznie) opatrzoną pieczątką szkoły/placówki, pieczątką i podpisem dyrektora oraz datą wystawienia opinii,
 • aktualną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną a w razie występowania problemów z mową również logopedyczną (diagnozy mogą zostać przeprowadzone przez pracowników Poradni).

Rodzice informowani są o terminie obrad zespołu, możliwości uczestniczenia w omówieniu przypadku ich dziecka i podjętych decyzjach.

Przyjmowanie wniosków (wraz z uzasadniającą dokumentacją) dotyczących wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego nauczania i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu konsultacji z pracownikiem pedagogicznym Poradni, jak również od 1 stycznia 2019 r. wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia/opinii może być także złożony w postaci elektronicznej za pośrednictwem skrzynki podawczej na elektronicznej Platformie usług Administracji Publicznej (ePUAP) – podst.prawna: §5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2023, poz. 2061).

Użytkownicy platformy ePUAP mogą przesłać korespondencję korzystając ze wzoru „pismo ogólne do podmiotu publicznego”, dostępnego po zalogowaniu się do platformy ePUAP.

Do pisma ogólnego należy załączyć skan wypełnionego wniosku oraz skany wymaganych załączników (np. zaświadczenie lekarskie, opinia ze szkoły, wyniki badań psychologicznych/pedagogicznych przeprowadzonych poza poradnią lub inne), uwierzytelnione przy pomocy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego zaufanym profilem ePUAP. Na żądanie przewodniczącego Zespołu Orzekającego wnioskodawca przedstawia oryginały dokumentów.

Platforma znajduje się pod adresem: ePUAP

Adres skrytki ePUAP Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie: https://epuap.gov.pl/wps/portal


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W celu uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy w komplecie złożyć:

 • zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka stwierdzające niepełnosprawność,
 • wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka,
 • aktualną diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną (diagnozy mogą zostać przeprowadzone przez pracowników Poradni),
 • pozostałą dokumentację dotyczącą dziecka np: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Rodzice informowani są o terminie obrad zespołu, możliwości uczestniczenia w omówieniu przypadku ich dziecka i podjętych decyzjach.

Przyjmowanie wniosków (wraz z uzasadniającą dokumentacją) dotyczących wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyno-wychowawczych, indywidualnego nauczania i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu konsultacji z pracownikiem pedagogicznym Poradni, jak również od 1 stycznia 2019 r. wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia/opinii może być także złożony w postaci elektronicznej za pośrednictwem skrzynki podawczej na elektronicznej Platformie usług Administracji Publicznej (ePUAP) – podst.prawna: §5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2023, poz. 2061).

Użytkownicy platformy ePUAP mogą przesłać korespondencję korzystając ze wzoru „pismo ogólne do podmiotu publicznego”, dostępnego po zalogowaniu się do platformy ePUAP.

Do pisma ogólnego należy załączyć skan wypełnionego wniosku oraz skany wymaganych załączników (np. zaświadczenie lekarskie, opinia ze szkoły, wyniki badań psychologicznych/pedagogicznych przeprowadzonych poza poradnią lub inne), uwierzytelnione przy pomocy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego zaufanym profilem ePUAP. Na żądanie przewodniczącego Zespołu Orzekającego wnioskodawca przedstawia oryginały dokumentów.

Platforma znajduje się pod adresem: ePUAP

Adres skrytki ePUAP Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie: https://epuap.gov.pl/wps/portal