Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

02.08.2024 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie pełni na obszarze Powiatu Tarnowskiego funkcję wiodącego Ośrodka–Koordynacyjno–Rehabilitacyjno–Opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Dla kogo jest Program „Za życiem”:

 • dla dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których wykryto wady rozwojowe (wg ICD – 10) – dzieci niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawnością,
 • dla rodziców tych dzieci.

Cele działań Ośrodka:

 • wsparcie rodziców, udzielanie im specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 • zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu/zagrożonemu niepełnosprawnością kompleksowej pomocy,
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
 • zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny,
 • skoordynowanie działań wspierających na rzecz dziecka i rodziny.

Zakres działań Ośrodka to udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością, które obejmuje:

 • udzielanie informacji,
 • zapewnienie usług specjalistów w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny,
 • koordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług, w tym zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Ośrodek Koordynacyjno–Rehabilitacyjno–Opiekuńczy w ramach swojej działalności oferuje możliwość uczestnictwa w następujących zajęciach (dobieranych do potrzeb i możliwości dziecka):

 • terapię ruchową (zajęcia z fizjoterapeutą);
 • terapię logopedyczną;
 • terapię pedagogiczną;

Rodzic starający się o wsparcie w ramach Programu składa w Poradni obowiązkowo jeden z poniższych dokumentów:

 • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zaświadczenie lekarza, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo specjalistę w dziedzinie pediatrii


  Galeria zawiera 9 zdjęć przedstawiających wyposażenie Sali Doświadczania Świata. 

 

Wskazane jest dołączenie dokumentów z poniższej listy, jeżeli dziecko takie posiada:

 • wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich,
 • dokumentacja medyczna dotycząca leczenia specjalistycznego,
 • opinia ze żłobka/przedszkola lub placówki, do której uczęszcza dziecko.  

  Gdzie zgłosić się po pomoc?

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie

  ul. Krzyska 17 A, 33-100 Tarnów
  telefon i fax: +48 14 627 29 59Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie Filia w Wojniczu
  ul. Jagiellońska 17, 32-830 Wojnicz
  telefon i fax: +48 14 65 01 131


Projekt finansowany jest z budżetu Państwa.

Podstawę prawną Projektu stanowi art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016 r, poz. 1860), Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016 r., poz. 1250) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1712).