Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

18.06.2024 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Deklaracja dostępności

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie deklaruje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej w oparciu
o ustawę z dnia z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w kwestii dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Tarnowie
.

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie
ul. Krzyska 17A, 33-100 Tarnów

telefon/fax: 14 6272959
telefon: 14 6272707
strona internetowa: pppptarnow.pl
e-mail: sekretariat@pppptarnow.pl
ksiegowosc@pppptarnow.pl
dyrektor@pppptarnow.pl

Dane teleadresowe Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie:

Filia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tuchowie
Wróblewskiego 1, 33-170 Tuchów

telefon/fax: 14 652 64 94
e-mail: filiatuchow@pppptarnow.pl

Filia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wojniczu
Jagiellońska 17, 32-830 Wojnicz

telefon/fax: 14 650 11 31
e-mail: filiawojnicz@pppptarnow.pl

Filia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żabnie
Wł. Jagiełły 18, 33-240 Żabno

telefon/fax: 14 645 69 36
e-mail: filiazabno@pppptarnow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018.01.19 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024.03.26 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Dokłada się wszelkich starań, aby na bieżąco dostosowywać zamieszczone materiały na stronie internetowej do potrzeb niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej.

Strona internetowa Poradni jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • niektóre zamieszczone artykuły, zdjęcia i załączniki na stronie Poradni zostały opublikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej
 • zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej w znacznej większości zawierają opis alternatywny
 • linki zamieszczone na stronie internetowej otwierają się w tym samym oknie
 • nie wszystkie publikowane artykuły są wyrównane do lewej, czcionka w znacznej większości nie zawiera ozdobników
 • zamieszczone plakaty w znacznej większości nie są sporządzone w sposób przejrzysty i prosty do czytania dla osób ze szczególnymi potrzebami  
 • dokumenty tworzone w programie Microsoft Word, Microsoft PowerPoint i Microsoft Excel systematycznie są sprawdzane pod względem dostępności.

Ułatwienia na stronie internetowej Poradni:

Na stronie internetowej znajduje się logo z menu dostępności dla osób niepełnosprawnych. Posiada ono następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii, odstęp pomiędzy literami oraz kursora
 • podświetlanie linków na stronie internetowej
 • możliwość odczytania strony
 • nawigacja klawiaturą

 Na stronie internetowej Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie i BIP został opracowany tekst łatwy do czytania
i zrozumienia oraz opis lokalizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie i  Filii. 

Data sporządzenia deklaracji: 2020.06.10 r.
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2024.04.16

Skróty klawiszowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Adres: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, ul. Krzyska 17A, 33-100 Tarnów
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Sokołowska

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pppptarnow.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 146272959

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie pracuje w czterech lokalizacjach;

– przy ul. Krzyska 17A – siedziba główna
– Filia w Tuchowie, przy ul. Wróblewskiego 1, 33-170 Tuchów
– Filia w Wojniczu, przy ul. Jagiellońska 17, 32-830 Wojnicz
– Filia w Żabnie, przy ul. Wł. Jagiełły 18, 33-240 Żabno

Budynek zlokalizowany przy ul. Krzyskiej 17A w Tarnowie spełnia następujące minimalne wymagania o których mowa w ustawie:

– zapewnia informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku – tablica informacyjna umieszczona na parterze budynku
– w sekretariacie zainstalowano pętlę indukcyjną umożliwiającą wzmocnienie dźwięku dla osób z aparatami słuchowymi
– osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do budynku z psem asystującym. Została opracowana procedura wejścia na teren jednostki osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.

Przed budynkiem przy ul. Krzyskiej 17A w Tarnowie znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach wejściowych do budynku zamontowany jest domofon ułatwiający kontakt z sekretariatem. Wejście do budynku przy ul. Krzyskiej 17A w Tarnowie odbywa się z pośrednictwem schodów wyposażonych w barierkę. Schody w budynku oklejone są żółto-czarnymi taśmami kontrastowymi dla osób słabowidzących. Niepełnosprawni klienci mogą być przyjmowani na parterze w celu zapewnienia dostępu alternatywnego.

Budynek zlokalizowany przy ul. Wróblewskiego 1 w Tuchowie oraz przy ul. Jagiellońskiej 17 w Wojniczu nie spełnia następujących minimalnych wymagań określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej:

– nie ma zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków – brak windy
– brak komunikatów dźwiękowych i świetlnych dla osób niewidomych i słabowidzących.
– brak zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku
– nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

Budynek zlokalizowany przy ul. Wł. Jagiełło 18 w Żabnie posiada windę w komunikacji pionowej, a nie spełnia następujących minimalnych wymagań określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej: 
– brak komunikatów dźwiękowych i świetlnych dla osób niewidomych i słabowidzących.
– brak zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku
– nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie oraz w Filiach pomieszczenia nie są oznaczone etykietami w alfabecie punktowym Braille’a.
W razie potrzeby Filia w Tuchowie umożliwia bezpłatny kontakt z pracownikiem posługującym się alfabetem Braille’a.

Do budynku Filii PPPP w Tuchowie, Wojniczu i Żabnie osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu z psem asystującym. Została opracowana procedura wejścia na teren jednostki osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.

Dodatkowa informacja: 

1. Filia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tuchowie umożliwia bezpłatny kontakt osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwanych dalej „osobami uprawnionymi” dostęp do świadczenia usług tłumacza migowego.
2. Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą:
Filia PPPP w Tuchowie:
e-mail: filiatuchow@pppptarnow.pl
numer telefonu: 146526494,
z wyłączeniem sytuacji nagłych.
3. Po dokonaniu zgłoszenia osoba komunikująca się językiem migowym zapewni obsługę w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
4. Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania ma możliwość również skorzystać z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat  i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.  Wizyta w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie i w Filiach nie musi być wcześniej uzgadniana.