Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

26.04.2024 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

dr Renata Smoleń – psycholog, logopeda, socjoterapeuta, terapeuta Biofeedback EEG

Od 2010 roku pełni funkcję Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie. Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne oraz psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami emocjonalno-społecznymi. W prowadzonym wsparciu terapeutycznym szczególnie angażuje się w pracę z dziećmi z moczeniem nocnym i dziennym, z nadpobudliwością psychoruchową, z nieśmiałością (w tym
z mutyzmem wybiórczym), z agresywnością a także z deficytami uwagi i pamięci metodą Biofeedback EEG (trener Biofeedback EEG I stopnia). W swojej pracy wykorzystuje kwalifikacje terapeuty par i małżeństw oraz kieruje się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którego jest członkiem, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Ewa Pleśniar – psycholog, psychoterapeuta

Uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie „ Badanie Gotowości Szkolnej Sześciolatków”  oraz  w Projekcie „Diagnoza z Zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS) i wspomaganie dzieci w osiągnięciu gotowości do podjęcia nauki w Szkole”. Efektem udziału w wyżej wymienionym projekcie było szkolenie grupy nauczycieli przedszkoli. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży
z trudnościami szkolnymi, emocjonalnymi i wychowawczymi. Udziela konsultacji nauczycielom, rodzicom w zakresie dysleksji oraz profilaktyki problemowej – dotyczącej trudności wychowawczych i szkolnych, prowadzi szkolenia rad pedagogicznych oraz zajęcia warsztatowe z młodzieżą.

mgr Edyta Karasiewicz-Mróz – psycholog, mediator, terapeuta Biofeedback EEG

Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, terapią indywidualną i socjoterapią. Prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci
z deficytami uwagi metodą Biofeedback. Zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży oraz rad pedagogicznych dla nauczycieli. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji szkolnej i pozaszkolnej. Jest w trakcie kursu psychoterapii systemowej w Ośrodku Szkoleń Systemowych.

mgr Bożena Dulowska – pedagog

W zakresie swych obowiązków w Poradni ma diagnozę dzieci z trudnościami dydaktycznymi, wychowawczymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce. Chętnie służy pomocą rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów związanych z edukacją dzieci z upośledzeniem umysłowym. Prowadzi grupę wsparcia dla pedagogów szkolnych placówek objętych opieką PPPP w Tarnowie.

mgr Aleksandra Smoła – pedagog (spec. resocjalizacja, edukacja zdrowotna), terapeuta Biofeedback EEG 

Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci z różnymi trudnościami szkolnymi i wychowawczymi. Prowadzi terapię metodą Biofeedback EEG dla uczniów z deficytami uwagi. Zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych oraz rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania.

mgr Małgorzata Piotrowska – pedagog, doradca zawodowy, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami szkolnymi (dydaktycznymi), udziela porad zawodowych dla młodzieży niezdecydowanej co do wyboru szkoły i zawodu. Angażuje się w prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych i prelekcji dla rodziców.

mgr Ewa Bańdur – pedagog, surdopedagog

Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży m. in. z trudnościami  szkolnymi, w tym specyficznymi trudnościami w nauce, nieprawidłowościami rozwojowymi. Prowadzi terapię pedagogiczną dla uczniów zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz z problemami dydaktycznymi.

mgr Beata Gil – logopeda, specjalista pedagogiki leczniczej, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy takich jak: alalia, dyslalia, opóźniony rozwój mowy, jąkanie i oligofazja. Obejmuje opieką dzieci i młodzież z gmin Skrzyszów, Radłów i Ryglice. Organizuje konsultacje logopedyczne w placówkach służby zdrowia. Prowadzi grupowe zajęcia logopedyczne. Ma doświadczenie w pracy z Radami Pedagogicznymi, rodzicami w zakresie rozwijania i usprawniania kompetencji językowej dzieci.

mgr Edyta Łabuda – logopeda, neurologopeda, tyflopedagog, filolog polski

W Poradni zajmuje diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, zaburzeniami komunikacji językowej oraz zaburzeniami płynności mówienia. Ukończyła liczne szkolenia w tym: szkolenie z zakresu Systemu MFS, Metoda verbotonalna, szkolenie AAC. Na terenie Poradni prowadzi konsultacje dla rodziców i nauczycieli. 

mgr Katarzyna Słysz – logopeda, filolog polski, członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

W Poradni jako logopeda zajmuje się terapią dzieci z różnorodnymi zaburzeniami mowy. Prowadzi zajęcia stymulujące i wspomagające rozwój mowy oraz wspomagające ogólny rozwój dziecka. Praca z dzieckiem obejmuje stymulację mechanizmów lewopółkulowych, ćwiczenia wdrażające do nauki czytania oraz symultaniczno- sekwencyjną naukę czytania dla dzieci przedszkolnych, a także dzieci szkolnych mających trudności z nabywaniem umiejętności czytania. Prowadzi prelekcje dla nauczycieli i rodziców w placówkach szkolnych i przedszkolnych.

mgr Monika Koczwara – psycholog

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi, emocjonalnymi i wychowawczymi. Prowadzi też prelekcje i zajęcia psychoedukacyjne na terenie placówek szkolnych. 

mgr Patrycja Pleban – psycholog

Jako pracownik Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci oraz młodzieży z trudnościami szkolnymi, emocjonalnymi, czy wychowawczymi. Prowadzi konsultacje dla rodziców w zakresie wyżej wymienionych obszarów. 

mgr Sylwia Janiszewska – pedagog (spec. resocjalizacja)

W zakresie swych obowiązków w Poradni ma diagnozę dzieci z trudnościami dydaktycznymi, wychowawczymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla uczniów w placówkach szkolnych i przedszkolnych. Wspiera nauczycieli, wychowawców, grupy wychowawcze oraz innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jako pracownik Poradni prowadzi konsultacje dla rodziców odnośnie problemów wychowawczych.

PPPP w Tarnowie – Filia w Wojniczu

mgr Katarzyna Kargol – logopeda

Pani Kierownik Filii w Wojniczu mgr Katarzyna Kargol

Od 1 września 2023 r. pełni funkcję Kierownika Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie, Filia w Wojniczu. 
Logopeda, Provider Neuroflow ATS, ukończyła studia podyplomowe w zakresie neurologopedii.
Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z wadami wymowy oraz zaburzeniami komunikacji. Prowadzi zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Z obszaru logopedii interesuje się zaburzeniami przetwarzania słuchowego, zaburzeniami miofunkcjonalnymi, a także wczesną interwencją logopedyczną. W terapii ceni sobie podejście holistyczne oraz działania oparte na relacji z dzieckiem.

mgr Adrianna Wypasek – psycholog

Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi, emocjonalnymi oraz wychowawczymi. Prowadzi zajęcia z psychoedukacji oraz konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli. Wspiera młodzież w zakresie doradztwa zawodowego.

mgr Marzena Szczebak – psycholog, oligofrenopedagog

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi, emocjonalnymi i wychowawczymi. Prowadzi konsultacje dla rodziców w zakresie wyżej wymienionych obszarów oraz zajęcia z dziećmi ze specyficznymi deficytami rozwojowymi
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

mgr Katarzyna Dalach-Czapkowicz – pedagog, oligofrenopedagog, ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii oraz studium dziennikarskie. Aktualnie w trakcie studiów z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży m.in. z trudnościami szkolnymi, w tym specyficznymi trudnościami w nauce, trudnościami wychowawczymi oraz nieprawidłowościami rozwojowymi. Organizuje i prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci
i młodzieży, a także warsztaty wdrażania skutecznych metod efektywnego uczenia się. Na terenie Poradni prowadzi zajęcia

z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

PPPP w Tarnowie – Filia w Tuchowie

mgr Jolanta Dziuban – pedagog, terapeuta, doradca zawodowy

 

Pełni funkcję Kierownika Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie, Filia w Tuchowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii psychopedagogicznej oraz doradztwa zawodowego. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży z ogólnymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się, m.in. ma uprawnienia do diagnozy i terapii ręki. Realizuje zadania z zakresu doradztwa zawodowego (badania i porady indywidualne oraz zajęcia grupowe na terenie szkół), prowadzi działania mające na celu wczesne wykrywanie nieprawidłowości rozwojowych dzieci prowadząc liczne badania  przesiewowe, udziela porad i instruktaży zarówno dla rodziców jak i wychowawców. Współpracuje aktywnie z dyrektorami i nauczycielami, prowadzi szkoleniowe rady pedagogiczne i spotkania z rodzicami w placówkach objętych opieką Filii.

mgr Agnieszka Szymańska – psycholog, socjoterapeuta

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami szkolnymi, emocjonalnymi
i wychowawczymi. Udziela konsultacji dla rodziców i nauczycieli. Prowadzi warsztatowe zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów, rodziców
i nauczycieli.

mgr Katarzyna Rejkowicz – psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Studium Psychoterapii Integratywnej. Zajmuje się diagnozą psychologiczną i psychoterapią. Prowadzi trening twórczości dla uczniów zdolnych.

mgr Dorota Wantuch – psycholog

Lider Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. W Poradni prowadzi diagnozę dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, zaburzeniami emocji
i zachowania oraz konsultacje i porady dla rodziców i nauczycieli w sprawach dydaktycznych i wychowawczych.

 

mgr Barbara Romanowska – logopeda, neurologopeda

Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy i języka. Posiada certyfikat uprawniający do prowadzenia postępowania diagnostycznego według Standardów Koncepcji NOT? Bobath. Koordynuje spotkania warsztatowe dla rodziców
i nauczycieli dzieci rozwijających się nieharmonijnie.

mgr Ewa Jachym-Kawa – logopeda 

W Poradni zajmuje się prowadzeniem diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji językowej dzieci i młodzieży oraz zaburzeń płynności mówienia. Posiada uprawnienia do prowadzenia ćwiczeń „Treningu Mózgu” z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi Metodą dr Paula i Gail Dennisona pozwalających na przezwyciężanie trudności i związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Udziela porad i konsultacji nauczycielom, rodzicom w zakresie kształtowania się komunikacji językowej prowadząc warsztaty w placówkach oświatowych dla nauczycieli, rodziców dzieląc się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Posiada doświadczenie zawodowe jako nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

mgr Natalia Niedźwiecka – pedagog, oligofrenopedagog

Ukończyła studia z zakresu edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Posiada doświadczenie jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, a przede wszystkim nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasach specjalnych – autystycznych oraz z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, co jest ściśle związane z jej zainteresowaniami. Wzbogaca i uaktualnia swoją wiedzę poprzez regularny udział w szkoleniach i warsztatach. Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z problemami edukacyjnymi, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nieharmonijnym i nieprawidłowym rozwojem. Przeprowadza badania przesiewowe, udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom, prowadzi zajęcia warsztatowe na terenie placówek szkolnych i przedszkolnych.  

mgr Magdalena Perłowska – logopeda, filolog polski, tyflopedagog

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami mowy. Prowadzi zajęcia wspomagające rozwój mowy oraz wspomagające ogólny rozwój dziecka. Przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne. Prowadzi prelekcje dla nauczycieli i rodziców w placówkach szkolnych i przedszkolnych. 

PPPP w Tarnowie – Filia w Żabnie

mgr Joanna Szopińska – pedagog

Pełni funkcję Kierownika Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie, Filia w Żabnie. Pedagog, ukończyła studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej oraz rewalidacji indywidualnej. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z problemami edukacyjnymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Prowadzi terapię pedagogiczną uczniów z objawami ryzyka wystąpienia dysleksji i z dysleksją.

mgr Anna Drozdowska-Flak – psycholog

W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, psychoedukacją oraz pomocą psychologiczną dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodziców.

                                                                                             mgr Natalia Lech- psycholog

W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz terapią dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi, emocjonalnymi i wychowawczymi. Udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom dotyczących trudności wychowawczych i problemów szkolnych. Terapeutka TSR (w trakcie kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach).

mgr Kinga Czerkies – logopeda, neurologopeda, filolog polski, oligofrenopedagog

Logopeda, absolwentka logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z wadami wymowy oraz zaburzeniami komunikacji. Posiada doświadczenie zawodowe jako oligofrenopedagog.

mgr Katarzyna Zych – logopeda, neurologopeda, filolog polski, oligofrenopedagog

 Zajmuje się diagnozą i terapią mowy dzieci i młodzieży w normie intelektualnej i niepełnosprawnej umysłowo. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci z zaburzeniami mowy i trudności w czytaniu i pisaniu. W sposób szczególny otacza opieką dzieci z zaburzeniami mutystycznymi.

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie

mgr Katarzyna Lachowicz – główny księgowy
mgr Andżelika Gębala – samodzielny referent
mgr Joanna Blecharska – starszy referent 
mgr Joanna Sokołowska – referent
                                                                         Agnieszka Jop – pomoc administracyjna                                                                       

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie Filia w Tuchowie
Maria Wójcik – sekretarka
Renata Chmielarz – sprzątaczka

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie Filia w Wojniczu
Barbara Mytnik – starszy referent
Barbara Mytnik – sprzątaczka

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie Filia w Żabnie
mgr Paulina Czosnyka-Wątroba – sekretarka
mgr Paulina Czosnyka-Wątroba – sprzątaczka