Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

29.06.2021 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Moje Miasto Tarnów

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

dr Renata Smoleń – psycholog, logopeda, socjoterapeuta, terapeuta Biofeedback EEG

Od 2010 roku pełni funkcję Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie. Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne oraz psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami emocjonalno-społecznymi. W prowadzonym wsparciu terapeutycznym szczególnie angażuje się w pracę z dziećmi z moczeniem nocnym i dziennym, z nadpobudliwością psychoruchową, z nieśmiałością (w tym
z mutyzmem wybiórczym), z agresywnością a także z deficytami uwagi i pamięci metodą Biofeedback EEG (trener Biofeedback EEG I stopnia). W swojej pracy wykorzystuje kwalifikacje terapeuty par i małżeństw oraz kieruje się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którego jest członkiem, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Ewa Pleśniar – psycholog, psychoterapeuta

Uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie „ Badanie Gotowości Szkolnej Sześciolatków”  oraz  w Projekcie „Diagnoza z Zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS) i wspomaganie dzieci w osiągnięciu gotowości do podjęcia nauki w Szkole”. Efektem udziału w wyżej wymienionym projekcie było szkolenie grupy nauczycieli przedszkoli. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży
z trudnościami szkolnymi, emocjonalnymi i wychowawczymi. Udziela konsultacji nauczycielom, rodzicom w zakresie dysleksji oraz profilaktyki problemowej – dotyczącej trudności wychowawczych i szkolnych, prowadzi szkolenia rad pedagogicznych oraz zajęcia warsztatowe z młodzieżą.

mgr Edyta Karasiewicz-Mróz – psycholog, mediator, terapeuta Biofeedback EEG

Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, terapią indywidualną i socjoterapią. Prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci
z deficytami uwagi metodą Biofeedback. Zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży oraz rad pedagogicznych dla nauczycieli. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji szkolnej i pozaszkolnej. Jest w trakcie kursu psychoterapii systemowej w Ośrodku Szkoleń Systemowych.

mgr Bożena Dulowska – pedagog

W zakresie swych obowiązków w Poradni ma diagnozę dzieci z trudnościami dydaktycznymi, wychowawczymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce. Chętnie służy pomocą rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów związanych z edukacją dzieci z upośledzeniem umysłowym. Wraz z psychologiem prowadzi grupę wsparcia dla pedagogów szkolnych placówek objętych opieką PPPP w Tarnowie.

mgr Aleksandra Smoła – pedagog (spec. resocjalizacja, edukacja zdrowotna), terapeuta Biofeedback EEG 

Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci z różnymi trudnościami szkolnymi i wychowawczymi. Prowadzi terapię metodą Biofeedback EEG dla uczniów z deficytami uwagi. Zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych oraz rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania.

mgr Małgorzata Piotrowska – pedagog, doradca zawodowy, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami szkolnymi (dydaktycznymi), udziela porad zawodowych dla młodzieży niezdecydowanej co do wyboru szkoły i zawodu. Angażuje się w prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych i prelekcji dla rodziców.

mgr Ewa Bańdur – pedagog, surdopedagog

Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży m. in. z trudnościami  szkolnymi, w tym specyficznymi trudnościami w nauce, nieprawidłowościami rozwojowymi. Prowadzi terapię pedagogiczną dla uczniów zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz z problemami dydaktycznymi.

mgr Beata Gil – logopeda, specjalista pedagogiki leczniczej, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy takich jak: alalia, dyslalia, opóźniony rozwój mowy, jąkanie i oligofazja. Obejmuje opieką dzieci i młodzież z gmin Skrzyszów, Radłów i Ryglice. Organizuje konsultacje logopedyczne w placówkach służby zdrowia. Prowadzi grupowe zajęcia logopedyczne. Ma doświadczenie w pracy z Radami Pedagogicznymi, rodzicami w zakresie rozwijania i usprawniania kompetencji językowej dzieci.

dr Krystyna Zając – logopeda, neurologopeda

W Poradni realizuje zadania statutowe związane z diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży, mające trudności w rozwoju komunikacji językowej; zajmuje się problematyką rozwoju sprawności językowej oraz trudności w czytaniu i pisaniu. Posiada doświadczenie w pracy z Radami Pedagogicznymi, rodzicami w zakresie rozwijania i usprawniania kompetencji językowej dzieci.

mgr Katarzyna Słysz – logopeda, filolog polski, członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

W Poradni jako logopeda zajmuje się terapią dzieci z różnorodnymi zaburzeniami mowy. Prowadzi zajęcia stymulujące i wspomagające rozwój mowy oraz wspomagające ogólny rozwój dziecka. Praca z dzieckiem obejmuje stymulację mechanizmów lewopółkulowych, ćwiczenia wdrażające do nauki czytania oraz symultaniczno- sekwencyjną naukę czytania dla dzieci przedszkolnych, a także dzieci szkolnych mających trudności z nabywaniem umiejętności czytania. Prowadzi prelekcje dla nauczycieli i rodziców w placówkach szkolnych i przedszkolnych.

mgr Paulina Polner – psycholog

W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi, wychowawczymi oraz emocjonalnymi, udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom. Posiada doświadczenie w pracy w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej, a także projektach edukacyjno-aktywizujących kierowanych do młodzieży. Ukończyła roczny cykl szkoleniowy „Szkoła Trenerów” w Katowicach, aby podnieść swoje umiejętności pracy warsztatowej z grupą. Rozpoczęła czteroletni całościowy kurs psychoterapii i szkolenie I-go stopnia w psychodramie morenowskiej w  Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach.

mgr Monika Koczwara – psycholog

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi, emocjonalnymi i wychowawczymi. Prowadzi też prelekcje i zajęcia psychoedukacyjne na terenie placówek szkolnych. 

mgr Patrycja Pleban – psycholog

Jako pracownik Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci oraz młodzieży z trudnościami szkolnymi, emocjonalnymi, czy wychowawczymi. Prowadzi konsultacje dla rodziców w zakresie wyżej wymienionych obszarów. 

PPPP w Tarnowie – Filia w Wojniczu

mgr Magdalena Podolańska – psycholog, psychoterapeuta

Pełni funkcję Kierownika Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie, Filia w Wojniczu. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, psychoterapią i poradnictwem. Realizuje ponadto, zadania z zakresu orientacji zawodowej. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne w szkołach. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń zachowania i emocji, którą zgodnie z posiadaną wiedzą
i umiejętnościami prowadzi w nurcie psychodynamicznym. Działania na rzecz dzieci i młodzieży łączy każdorazowo z pomocą, wsparciem
i psychoedukacją ich rodziców. Swoją psychoterapeutyczną działalność poddaje systematycznej superwizji.

mgr Monika Karpińska – pedagog, terapeuta, specjalista pedagogiki leczniczej Montessori, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, tyflopedagog

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, prowadzi zajęcia psychoedukacyjne,  Lato z Zuzią, Wakacyjny Klub Bartka i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci z różnymi problemami. Przewodniczy Zespołowi Samokształceniowemu Pedagogów w Poradni, a także prowadzi od lat grupę wsparcia pedagogów szkolnych z terenu gminy Wojnicz
i Zakliczyn. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Propaguje Program Edukacyjno – Terapeutyczny Ortografii dla dzieci
z trudnościami w pisaniu, czytaniu i liczeniu, a także Metodę Marii Montessori w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.

mgr Sabina Rosołowska-Patuła – logopeda, filolog polski, coach w edukacji, dogoterapeuta

W Poradni zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci z zaburzeniami mowy. Szczególnie interesuje się pracą z dziećmi z autyzmem, afazją oraz wadami zgryzu. W zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowaniu jej zaburzeń prowadzi  konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Realizuje ponadto indywidualny program stymulujący rozwój dziecka w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. W swojej pracy wykorzystuje elementy coachingu i bajkoterapii.

mgr Anna Juśko-Mróz – psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, tyflopedagog, doradca zawodowy, surdopedagog, oligofrenopedagog

Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi. Prowadzi terapię psychologiczną, zajęcia psychoedukacyjne w szkołach, a także zajęcia z dziećmi ze specyficznymi deficytami rozwojowymi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

mgr Katarzyna Mida – logopeda

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami komunikacji i płynności mówienia. Interesuje się zagadnieniami z zakresu oligofazji i wczesnego wspomagania rozwoju mowy dziecka. Jest w trakcie studiów podyplomowych na kierunku „Oligofrenopedagogika- edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”. W terapii bazuje na mocnych stronach dziecka, budowaniu jego kreatywności i twórczego działania. Dużą wagę przykłada do nawiązania pozytywnej współpracy z rodzicami. Prowadzi konsultacje i porady dla rodziców i nauczycieli. 

PPPP w Tarnowie – Filia w Tuchowie

mgr Jolanta Dziuban – pedagog, terapeuta, doradca zawodowy

Pełni funkcję Kierownika Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie, Filia w Tuchowie. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży z ogólnymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Realizuje zadania z zakresu doradztwa zawodowego (badania i porady indywidualne oraz zajęcia grupowe na terenie szkół). Współpracuje aktywnie z dyrektorami
i nauczycielami oraz prowadzi szkoleniowe rady pedagogiczne w placówkach objętych opieką Filii.

mgr Agnieszka Szymańska – psycholog, socjoterapeuta

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami szkolnymi, emocjonalnymi
i wychowawczymi. Udziela konsultacji dla rodziców i nauczycieli. Prowadzi warsztatowe zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów, rodziców
i nauczycieli.

mgr Katarzyna Rejkowicz – psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Studium Psychoterapii Integratywnej. Zajmuje się diagnozą psychologiczną i psychoterapią. Prowadzi trening twórczości dla uczniów zdolnych.

mgr Dorota Wantuch – psycholog

Lider Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. W Poradni prowadzi diagnozę dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, zaburzeniami emocji
i zachowania oraz konsultacje i porady dla rodziców i nauczycieli w sprawach dydaktycznych i wychowawczych.

mgr Aneta Knapik – logopeda, neurologopeda

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, zaburzeniami komunikacji językowej oraz zaburzeniami płynności mówienia. W ramach terapii logopedycznej prowadzi m. in. ćwiczenia stymulujące rozwój mowy, korygujące wady wymowy oraz usprawniające artykulację i funkcje niezbędne w przygotowaniu do nauki czytania i pisania. Na terenie przedszkoli prowadzi grupową terapię logopedyczną oraz konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

mgr Barbara Romanowska – logopeda, neurologopeda

Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy i języka. Posiada certyfikat uprawniający do prowadzenia postępowania diagnostycznego według Standardów Koncepcji NOT? Bobath. Koordynuje spotkania warsztatowe dla rodziców
i nauczycieli dzieci rozwijających się nieharmonijnie.

mgr Ewa Jachym-Kawa – logopeda 

W Poradni zajmuje się prowadzeniem diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji językowej dzieci i młodzieży oraz zaburzeń płynności mówienia. Posiada uprawnienia do prowadzenia ćwiczeń „Treningu Mózgu” z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi Metodą dr Paula i Gail Dennisona pozwalających na przezwyciężanie trudności i związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Udziela porad i konsultacji nauczycielom, rodzicom w zakresie kształtowania się komunikacji językowej prowadząc warsztaty w placówkach oświatowych dla nauczycieli, rodziców dzieląc się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Posiada doświadczenie zawodowe jako nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

mgr Joanna Stach-Andreasik – pedagog, oligofrenopedagog

Pedagog specjalny, oligofrenopedagog, ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i pedagogiki leczniczej Marii Montessori. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną oraz prowadzi zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Interesuje się wykorzystaniem metody Montessori w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, a także pedagogiką opartą na doświadczaniu i przeżywaniu.   

PPPP w Tarnowie – Filia w Żabnie

mgr Katarzyna Zych – logopeda, neurologopeda, filolog polski, oligofrenopedagog

Pełni funkcję Kierownika Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie, Filia w Żabnie. Zajmuje się diagnozą i terapią mowy dzieci i młodzieży w normie intelektualnej i niepełnosprawnej umysłowo. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci z zaburzeniami mowy i trudności w czytaniu i pisaniu. W sposób szczególny otacza opieką dzieci z zaburzeniami mutystycznymi.

mgr Anna Drozdowska-Flak – psycholog

W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, psychoedukacją oraz pomocą psychologiczną dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodziców.

mgr Anna Jagielska – psycholog

Psycholog, absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W Poradni zajmuję się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży. Głównie interesuje się zaburzeniami zachowania młodzieży.

mgr Joanna Szopińska – pedagog

Pedagog, ukończyła studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej oraz rewalidacji indywidualnej. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z problemami edukacyjnymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Prowadzi terapię pedagogiczną uczniów z objawami ryzyka wystąpienia dysleksji i z dysleksją.

mgr Kinga Czerkies – logopeda, neurologopeda, filolog polski, oligofrenopedagog

Logopeda, absolwentka logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z wadami wymowy oraz zaburzeniami komunikacji. Posiada doświadczenie zawodowe jako oligofrenopedagog.

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie

mgr Katarzyna Lachowicz – główny księgowy
mgr Andżelika Gębala – samodzielny referent
mgr Joanna Blecharska – starszy referent 
mgr Joanna Sokołowska – referent
Agnieszka Jop – pomoc administracyjna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie Filia w Tuchowie
Maria Wójcik – sekretarka
Renata Chmielarz – sprzątaczka

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie Filia w Wojniczu
Barbara Mytnik – starszy referent
Barbara Mytnik – sprzątaczka

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie Filia w Żabnie
Julia Rybak – sekretarka
Julia Rybak – sprzątaczka
mgr Paulina Czosnyka-Wątroba – sekretarka
mgr Paulina Czosnyka-Wątroba – sprzątaczka