Ogłoszenie

Zespół orzekający

Najbliższe posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie się:

27.08.2019 r. godz. 8.00

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

dr Renata Smoleń – psycholog, logopeda, socjoterapeuta, terapeuta Biofeedback EEG

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie. Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne oraz psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami emocjonalnymi. W sposób szczególny angażuje się w pracę z dziećmi z moczeniem nocnym i dziennym, z nadpobudliwością psychoruchową oraz nieśmiałością a także z deficytami uwagi i pamięci metodą Biofeedback EEG (trener Biofeedback EEG I stopnia). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

mgr Ewa Pleśniar – psycholog, psychoterapeuta

Uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie „ Badanie Gotowości Szkolnej Sześciolatków”  oraz  w Projekcie „Diagnoza z Zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS) i wspomaganie dzieci w osiągnięciu gotowości do podjęcia nauki w Szkole”. Efektem udziału w wyżej wymienionym projekcie było szkolenie grupy nauczycieli przedszkoli. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi, emocjonalnymi i wychowawczymi. Udziela konsultacji nauczycielom, rodzicom w zakresie dysleksji oraz profilaktyki problemowej – dotyczącej trudności wychowawczych i szkolnych, prowadzi szkolenia rad pedagogicznych oraz zajęcia warsztatowe z młodzieżą.

mgr Edyta Karasiewicz-Mróz – psycholog, mediator, terapeuta Biofeedback EEG

Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, terapią indywidualną i socjoterapią. Prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci z deficytami uwagi metodą Biofeedback. Zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży oraz Rad Pedagogicznych dla nauczycieli. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji szkolnej i pozaszkolnej. Jest w trakcie kursu psychoterapii systemowej w Ośrodku Szkoleń Systemowych.

mgr Kinga Głowacka – psycholog

Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, a także poradnictwem dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

mgr Bożena Dulowska – pedagog

W zakresie swych obowiązków w Poradni ma diagnozę dzieci z trudnościami dydaktycznymi, wychowawczymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce. Chętnie służy pomocą rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów związanych z edukacją dzieci z upośledzeniem umysłowym. Wraz z psychologiem prowadzi grupę wsparcia dla pedagogów szkolnych placówek objętych opieką PPPP w Tarnowie.

mgr Aleksandra Smoła – pedagog resocjalizacji, specjalista ds. profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej, kurator społeczny

Prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami dydaktycznymi oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi oraz zaburzeniami zachowania. 

mgr Małgorzata Piotrowska – pedagog, doradca zawodowy, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami szkolnymi (dydaktycznymi), udziela porad zawodowych dla młodzieży niezdecydowanej co do wyboru szkoły i zawodu. Angażuje się w prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych i prelekcji dla rodziców.

mgr Ewa Bańdur – pedagog, specjalista surdopedagogiki

Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży m. in. z trudnościami  szkolnymi, w tym specyficznymi trudnościami w nauce, nieprawidłowościami rozwojowymi. Prowadzi terapię pedagogiczną dla uczniów zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz z problemami dydaktycznymi.

mgr Beata Gil – logopeda, specjalista pedagogiki leczniczej, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy takich jak: alalia, dyslalia, opóźniony rozwój mowy, jąkanie i oligofazja. Obejmuje opieką dzieci i młodzież z gmin Skrzyszów, Radłów i Ryglice. Organizuje konsultacje logopedyczne w placówkach służby zdrowia. Prowadzi doświadczenie w pracy z Radami Pedagogicznymi, rodzicami w zakresie rozwijania i usprawniania kompetencji językowej dzieci.

mgr Katarzyna Słysz – filolog polski, logopeda, członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

W Poradni jako logopeda zajmuję się terapią dzieci z różnorodnymi zaburzeniami mowy. Prowadzi zajęcia stymulujące i wspomagające rozwój mowy oraz wspomagające ogólny rozwój dziecka. Praca z dzieckiem obejmuje stymulację mechanizmów lewopółkulowych, ćwiczenia wdrażające do nauki czytania oraz symultaniczno- sekwencyjną naukę czytania dla dzieci przedszkolnych, a także dzieci szkolnych mających trudności z nabywaniem umiejętności czytania. Prowadzi prelekcje dla nauczycieli i rodziców w placówkach szkolnych i przedszkolnych.

mgr Edyta Łabuda – neurologopeda, tyflopedagog, filolog polski

W Poradni zajmuję się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, zaburzeniami komunikacji językowej oraz zaburzeniami płynności mówienia. Ukończyła liczne szkolenia w tym: szkolenie z zakresu Systemu MFS, Metoda verbo- tonalna, szkolenie AAC. Na terenie Poradni prowadzi konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

 

PPPP w Tarnowie – Filia w Wojniczu

mgr Magdalena Podolańska – psycholog, psychoterapeuta

Pełni funkcję Kierownika Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tarnowie, Filia w Wojniczu. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, psychoterapią i poradnictwem. Realizuje ponadto, zadania z zakresu orientacji zawodowej. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne w szkołach. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń zachowania i emocji, którą zgodnie z posiadana wiedzą i umiejętnościami, prowadzi w nurcie psychodynamicznym. Działania na rzecz dzieci i młodzieży łączy każdorazowo z pomocą, wsparciem i psychoedukacją ich rodziców. Swoją psychoterapeutyczną działalność poddaje systematycznej superwizji.

mgr Monika Karpińska – pedagog, terapeuta, specjalista pedagogiki leczniczej Montessori, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, tyflopedagog

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, prowadzi zajęcia psychoedukacyjne,  Lato z Zuzią?, Wakacyjny Klub Bartka? i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci z różnymi problemami. Przewodniczy Zespołowi Samokształceniowemu Pedagogów w Poradni, a także prowadzi od lat grupę wsparcia pedagogów szkolnych z terenu gminy Wojnicz i Zakliczyn. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Propaguje Program Edukacyjno- Terapeutyczny Ortografii dla dzieci z trudnościami w pisaniu, czytaniu i liczeniu, a także Metodę Marii Montessori w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

mgr Sabina Rosołowska-Patuła – filolog polski, logopeda, coach w edukacji, dogterapeuta

W Poradni zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci z zaburzeniami mowy. Szczególnie interesuje się pracą z dziećmi z autyzmem, afazją oraz wadami zgryzu. W zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowaniu jej zaburzeń prowadzi  konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Realizuje ponadto indywidulany program stymulujący rozwój dziecka w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. W swojej pracy wykorzystuje elementy coachingu i bajkoterapii.

mgr Anna Juśko-Mróz – psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi. Prowadzi terapię psychologiczną, zajęcia psychoedukacyjne w szkołach, a także zajęcia z dziećmi ze specyficznymi deficytami rozwojowymi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

PPPP w Tarnowie – Filia w Tuchowie

mgr Joanna Dziuban – pedagog – terapeuta, doradca zawodowy

Pełni funkcję Kierownika Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, Filia w Tuchowie. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży z ogólnymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Realizuje zadania z zakresu doradztwa zawodowego (badania i porady indywidualne oraz zajęcia grupowe na terenie szkół). Współpracuje aktywnie z dyrektorami i nauczycielami oraz prowadzi szkoleniowe rady pedagogiczne w placówkach objętych opieką Filii.

mgr Agnieszka Szymańska – psycholog, socjoterapeuta

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami szkolnymi, emocjonalnymi i wychowawczymi. Udziela konsultacji dla rodziców i nauczycieli. Prowadzi warsztatowe zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

mgr Katarzyna Rejkowicz – psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Studium Psychoterapii Integratywnej. Zajmuje się diagnozą psychologiczną i psychoterapią. Prowadzi trening twórczości dla uczniów zdolnych.

mgr Dorota Wantuch – psycholog

Lider Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. W Poradni prowadzi diagnozę dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, zaburzeniami emocji i zachowania oraz konsultacje i porady dla rodziców i nauczycieli w sprawach dydaktycznych i wychowawczych.

mgr Aneta Knapik – logopeda, neurologopeda

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, zaburzeniami komunikacji językowej oraz zaburzeniami płynności mówienia. W ramach terapii logopedycznej prowadzi m. in. ćwiczenia stymulujące rozwój mowy, korygujące wady wymowy oraz usprawniające artykulację i funkcje niezbędne w przygotowaniu do nauki czytania i pisania. Na terenie przedszkoli prowadzi grupową terapię logopedyczną oraz konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

mgr Barbara Romanowska – logopeda, neurologopeda

Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy i języka. Posiada certyfikat uprawniający do prowadzenia postępowania diagnostycznego według Standardów Koncepcji NOT? Bobath. Koordynuje spotkania warsztatowe dla rodziców i nauczycieli dzieci rozwijających się nieharmonijnie.

mgr Anna Kita – pedagog – terapeuta

W Poradni prowadzi diagnozę pedagogiczną trudności szkolnych i specyficznych trudności w uczeniu się (w tym dysleksji rozwojowej) oraz terapię pedagogiczną.

 

PPPP w Tarnowie – Filia w Żabnie

mgr Katarzyna Zych – filolog polski, oligofrenopedagog, logopeda, neurologopeda

Pełni funkcję Kierownika Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogiczne w Tarnowie, Filia w Żabnie. Zajmuje się diagnozą i terapią mowy dzieci i młodzieży w normie intelektualnej i niepełnosprawnej umysłowo. Prowadzi zajęcia indywidulane i grupowe dla dzieci z zaburzeniami mowy i trudności w czytaniu i pisaniu. W sposób szczególny otacza opieką dzieci z zaburzeniami mutystycznymi.

mgr Renata Spinda – filolog germański, logopeda

Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z różnorodnymi zaburzeniami i opóźnieniami w zakresie rozwoju mowy i języka. Zajmuje się problematyką szeroko pojętej komunikacji werbalnej oraz zaburzeniami i neurologopedyczną.

mgr Dorota Orłowska – pedagog i terapeuta

W Poradni prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną, na terenie placówek oświatowych realizuje zajęcia psychoedukacyjne, zajmuje się także doradztwem zawodowym.

mgr Anna Drozdowska-Flak – psycholog

W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, psychoedukacją oraz pomocą psychologiczną dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodziców.

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie

mgr Katarzyna Lachowicz – główny księgowy
mgr Andżelika Gębala – samodzielny referent
mgr Joanna Blecharska – sekretarka
mgr Joanna Mróz – pomoc administracyjna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tarnowie Filia w Tuchowie
Maria Wójcik – sekretarka
Renata Chmielarz – sprzątająca

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie Filia w Wojniczu
Barbara Mytnik – starszy referent
Barbara Mytnik – sprzątająca

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie Filia w Żabnie
mgr Paulina Czosnyka-Wątroba – sekretarka
mgr Paulina Czosnyka-Wątroba – sprzątająca