Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

18.06.2024 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe
i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka działa w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznejod 2008r. Zajęcia prowadzone są w PPPP w Tarnowie oraz w filii w Wojniczu. Łącznie obejmujemy opieką 20 dzieci.
Zajęcia prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są bezpłatne. Odbywają się z udziałem rodziców na terenie placówki. Organizuje się je na podstawie wniosku rodziców i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Wymiar zajęć wczesnego wspomagania rozwoju wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu, co jest uzależnione od możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych dziecka.
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi, także tymi o zaburzonym rozwoju oraz kwalifikacje odpowiednie do danego rodzaju niepełnosprawności, w skład którego wchodzi:
– psycholog – specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju
– pedagodzy – specjalista oligofrenopedagogiki i surdopedagogiki; specjalista pedagogiki leczniczej
– logopedzi – neurologopeda; specjalista pedagogiki leczniczej
Zespołowy model pracy polega na współpracy wszystkich specjalistów przez cały czas trwania terapii, wspólnym tworzeniu i modyfikowaniu programu terapii. Pozwala to na zapewnienie dziecku i jego rodzinie systematycznej i zintegrowanej pomocy.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polega na:
– wczesnej, wielospecjalistycznej diagnozie stanu dziecka, którego rozwój przebiega nieprawidłowo
– wczesnej, wielospecjalistycznej terapii nastawionej na potrzeby dziecka
– systematycznej ocenie postępów w rozwoju dziecka
– wspieraniu rodziców, podnoszeniu ich kompetencji opiekuńczo-rehabilitacyjno-wychowawczych
Przewidywane efekty prowadzonej terapii:
Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju:
– wcześniej zdobywają sprawność w okresie samoobsługi
– stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie
– uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku
– łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze
– są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej