Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

05.08.2020 r. o godzinie 8.00

Rodzicu:   

 • Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników placówki przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia,w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z Poradni.
 • Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Porozmawiaj z dzieckiem o tym że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa.
 • Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych.

Na terenie Poradni przestrzegaj następujących procedur:

 • Wchodząc do budynku Poradni każdy rodzic i dziecko ma obowiązek dezynfekowania rąk.
 • Wyznaczony pracownik Poradni dokonuje pomiaru temperatury rodzicowi oraz dziecku.
 • Pracownik Poradni przed zaplanowaną wizytą przeprowadza z rodzicem rozmowę telefoniczną w celu wypełniania ankiety dot. COVID-19. Kolejnego dnia rodzic podpisuje ankietę podczas wejścia na teren Poradni.
 • Na korytarzach należy zakrywać usta i nos za pomocą własnych maseczek lub przyłbic – wyjątek stanowią dzieci i młodzież, którym nie pozwala na to stan zdrowia oraz wynika to z silnego dyskomfortu u dziecka  
  z niepełnosprawnością intelektualną lub całościowych zaburzeń rozwoju, w tym chorób genetycznych, autyzmu, zespołu Aspergera, dzieci poniżej 4 roku życia.
 • Podczas diagnozy (szczególnie dzieci młodszych) dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa, nie ma konieczności zakładania rękawiczek.
 • Rodzice i dzieci, którzy wykazują objawy infekcyjne (bólowe, katar – w tym alergiczny, kaszel, podwyższoną temperaturę, wysypkę) nie zostaną wpuszczeni  na teren Poradni i mogą w każdej chwili być zobowiązani do opuszczenia jej terenu.
 • Zobowiązuje się rodziców do przestrzegania terminów i zachowania punktualności, zgodnie z umówioną godziną z danym terapeutą.
 • Podczas pobytu dziecka na terenie Poradni może mu towarzyszyć tylko jeden rodzic (opiekun prawny).

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na aktualną sytuacje epidemiologiczna pracujemy z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych.  Korytarze oraz gabinety diagnostyczne są na bieżąco dezynfekowane.

Od 4 maja 2020 roku Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie wznowiła swoją działalność w celu diagnozowania dzieci i uczniów na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci.

ZGŁASZANIE DO PORADNI:

 • Informujemy, że budynek, w którym mieści się nasza Placówka, jest w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie dostępny dla osób z zewnątrz (dotyczy to również Filii).
 • Druki dokumentów znajdują się na stronie internetowej Poradni jak również są dostępne bezpośrednio w siedzibie.

ZGŁOSZENIA DO PORADNI PRZYJMUJE TELEFONICZNIE SEKRETARIAT CODZIENNIE W GODZINACH 8.00 – 16.00  POD NUMERAMI TELEFONÓW: 

PPPP Tarnów: 14 627 29 59
Filia PPPP w Tuchowie: 14 652 64 94
Filia PPPP w Wojniczu: 14 650 11 31
Filia PPPP w Żabnie: 14 645 69 36 

DZIAŁALNOŚĆ ORZEKAJĄCA I OPINIUJĄCA:

 • Pracownicy Poradni będą kontaktować się z Państwem telefonicznie w celu dokonania wywiadu diagnostycznego, uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do wydania opinii lub orzeczenia, pozyskania dodatkowych, istotnych informacji o dziecku koniecznych do ustalenia właściwych zaleceń do dalszej pracy, czy omówienia form pomocy dziecku.
 • W momencie telefonicznego ustalania terminu wizyty będziecie Państwo informowani o warunkach pracy Poradni  w związku z Covid-19. Niewyrażenie zgody (na warunki badania, stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
 • Uprzejmie informujemy, że w trosce o dalsze losy edukacyjne Państwa dzieci/uczniów i związaną tym potrzebę wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla ich przyszłości edukacyjnej i dalszych losów, zespoły orzekające w Poradni będą odbywać się w miarę możliwości raz na dwa/trzy tygodnie.

DZIAŁALNOŚĆ TERAPEUTYCZNA:

 • Osoby będące w Poradni w terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, wczesnego wspomagania rozwoju, mają możliwość jej kontynuowania, w wybranej i uzgodnionej z prowadzącym terapeutą  FORMIE ZDALNEJ (poprzez e-mail, telefonicznie itp.)
 • Program kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem realizowany jest w formie bezpośredniej.

 

 

Informacja dla Klientów

Informuję, że w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, trwają przygotowania do otwarcia placówki dla klientów. O szczegółach – w tym procedurach dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas przyjęć w Poradni, będziemy informować.

 

dr Renata Smoleń
Dyrektor Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie

W związku ze stanem epidemii zmienione zostają formy spotkania grupy superwizyjnej pedagogów – odbędą się one 28.04.2020 r. i 18.05.2020 r.  w postaci konsultacji indywidualnych drogą e-mail (adres bozena.dulowska@pppptarnow.pl) w godz. 8.00-12.00. Zapraszam do kontaktu.

Bożena Dulowska

W związku z zagrożeniem epidemicznym

zawiesza się

działalność dydaktyczną, terapeutyczną i diagnostyczną Poradni

 

od dnia 27 kwietnia 2020 r.
do 24 maja 2020 r.

 

W tym czasie wszystkie zaplanowane wcześniej badania diagnostyczne
oraz zajęcia terapeutyczne i psychoedukacyjne  realizowane
w bezpośrednim kontakcie zostają odwołane.

Pracownicy Poradni podejmą pracę zdalną za pośrednictwem telefonu,
poczty tradycyjnej i elektronicznej.

 

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy dla Państwa dostępni

w godzinach 8:00 do 12:00

 

oraz pod numerami telefonów:

PPPP w Tarnowie: 14 627 29 59

Filia w Tuchowie: 14 652 64 94

Filia w Wojniczu: 14 650 11 31

Filia w Żabnie: 14 645 69 36

oraz adresami mailowymi:

PPPP w Tarnowie: sekretariat@pppptarnow.pl

Filia w Tuchowie:  filiatuchow@pppptarnow.pl

Filia w Wojniczu: filiawojnicz@pppptarnow.pl

Filia w Żabnie: filiazabno@pppptarnow.pl

Wsparcie doradcy zawodowego            

Witajcie drodzy Uczniowie i Rodzice!

Jak już na pewno wiecie, ze względu na obecną sytuację, wszystkie spotkania w Poradni zostały odwołane. Jednakże, jeżeli macie pytania, potrzebujecie porady zawodowej, to chętnie się z Wami skontaktuję.

Możecie do mnie pisać na adres:  jolanta.dziuban@pppptarnow.pl 
Postaram się Wam w miarę możliwości pomóc, odpowiem na pytania, doradzę.

Jolanta Dziuban pedagog/doradca zawodowy
PPPP w Tarnowie Filia w Tuchowie