Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

02.08.2024 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie Ośrodkiem Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie w latach 2017-2021 pełniła funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie Powiatu Tarnowskiego (podstawa prawna: art. 90v ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.)
Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (art. 12, Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Dz. U. z 2016 r., poz. 1860).
Poradnia będzie wykonywać zadania bezpośrednio wypływające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1712).
Do szczegółowych zadań Ośrodka/Poradni należy:
1. Udzielanie rodzicom specjalistycznych porad dotyczących problemów rozwojowych dziecka,
2. Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
3. Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
4. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
5. Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
a. zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b. prowadzenie akcji informacyjnych,
c. monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
Dziecko może otrzymać do 5 godzin zajęć w tygodniu – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeuty, fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy
i innych specjalistów. Dla dzieci, które korzystają dotychczas z wczesnego wspomagania rozwoju na mocy wcześniejszych rozporządzeń MEN (Dz.U. 2013 poz. 1257, Dz.U. 2017 poz. 1635) również mogą skorzystać z dodatkowych godzin przysługujących w ramach Programu.
Pomocą w ramach programu mogą być objęte dzieci i ich rodziny z terenu powiatu tarnowskiego. Pomoc jest udzielana bezpłatnie. Zadanie jest finansowane z budżetu państwa.
Rodzice, którzy zechcą skorzystać z kompleksowej pomocy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka proszeni są o zgłaszanie się do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, ul. Krzyska 17a, tel. 14 6272959.