Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

18.06.2024 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zamyślony chłopiec trzymające w ręku kredkę. Przed chłopcem leżą obrazki

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024 proponują:
– badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne,
– doradztwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dla młodzieży, rodziców, nauczycieli,
– specjalistyczną diagnozę w kierunku kształcenia ponadpodstawowego i wyboru zawodu dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej,
– realizację programów terapeutyczno – edukacyjnych na terenie placówek oświatowych w rejonie działania Poradni,

warsztaty obejmujące:
– zajęcia integracyjno – adaptacyjne dla uczniów klas pierwszych wszystkich typów szkół,
– sposoby wyrażania emocji w szkole,
– kształtowanie poczucia własnej wartości oraz adekwatnej samooceny,
– trening twórczości dla uczniów zdolnych,
– zagadnienia modelowania postawy życzliwości i akceptacji w grupie klasowej,
– temat przeciwstawienia się uzależnieniom (alkohol, nikotyna, narkotyki),
– integracyjne zajęcia psychoedukacyjne z udziałem dzieci niepełnosprawnych i zdrowych „ Co to znaczy być niepełnosprawnym”,
– zajęcia dla uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu pt. „Praca samokształceniowa w zakresie poprawy jakości pisania i czytania”,
– zajęcia dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej „Wybór szkoły, zawodu”,
– „Jak bezpiecznie korzystać z mediów elektronicznych?”,
– „Agresja to nie rozwiązanie”,
– „Techniki skutecznego uczenia i mój styl uczenia się”’.
– zajęcia informacyjno – warsztatowe dla nauczycieli i rodziców w zakresie m. in.:

 • zaburzeń lekowych u dzieci,
 • obszarów zwiększania umiejętności i kompetencji wychowawczych rodziców i wychowawców,
 • dojrzałości szkolnej,
 • zaburzeń funkcji percepcyjno – motorycznych,
 • profilaktyki i terapii dysleksji,
 • profilaktyk zaburzeń mowy oraz problemów rozwoju psychomotorycznego,
 • problemów wychowawczych tj.: nadpobudliwość, agresja, nieśmiałość, stres,
 • wczesnego rozpoznawania zaburzeń i dysharmonii w rozwoju psychoruchowym dziecka (do 6 roku życia),
 • szkolenia rad pedagogicznych wg potrzeb,
 • mediacji rodzic – uczeń – nauczyciel.

– prelekcje dla rodziców dotyczące:

 • skutecznych metod wychowawczych,
 • zagrożeń wynikających z korzystania z mediów (internet, komputer, telewizja),
 • najpopularniejszych sposobów spędzania czasu wolnego rzez młodzież w oparciu o korzystanie z internetu i gier komputerowych,
 • wyboru szkoły i zawodu,
 • realizację zajęć Dobry Rodzic – szczęśliwe dziecko.

– Indywidualną terapię:

 • logopedyczną dla dzieci:
  • z opóźnionym rozwojem mowy,
  • ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi,
  • jąkających się,
  • z afazją,
  • z autyzmem
 • pedagogiczną:
  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z trudnościami w nauce,
 • psychologiczną dla dzieci i młodzieży z :
  • zaburzeniami zachowania,
  • trudnościami emocjonalnymi,
  • moczeniem nocnym i dziennym,
  • problemami adolescencyjnymi,
  • trudnościami adaptacyjnymi do nowych warunków szkolnych czy rodzinnych,
  • zaburzeniami w funkcjonowaniu rodziny m. in. interwencje w sytuacjach kryzysowych (rozstanie, choroba),
  • oraz doraźną pomoc psychoterapeutyczną w indywidualnie zgłaszanych przypadkach,
  • terapię metodą EEBIOFEEDBACK

Prosimy zgłaszać zapotrzebowanie na określone zajęcia do 30 listopada bieżącego roku szkolnego:

– zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów szkół podstawowych,
– istnieje możliwość uzyskania porad i konsultacji dla rodziców, nauczycieli i młodzieży,
– prowadzimy również: dyżury w szkołach i przedszkolach oraz punkty konsultacyjne,
– współpracujemy z lokalną prasą, radiem i telewizją.

Poradnia wydaje opinie w sprawie:

– wczesnego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego;
– pozostawienia ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie;
– objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
– dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,;
– objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu;
– objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole lub placówce;
– zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego;
– udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
– przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy;
– przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej: szkoły branżowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;
– przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta;
– zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
– innych niż wyżej wymienione, określonych odrębnymi przepisami, zgodnych z wnioskiem rodzica (prawnego opiekuna).
 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczno- logopedyczna udzielana jest:

– na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka,
– na wniosek nauczycieli i pedagogów szkolnych w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Orzeczenia, opinie i informacje o wynikach badań dziecka wydawane są:

– na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów i przekazywane rodzicom/prawny opiekunom,
– opinie wysyłane są na adres domowy (bądź inny adres do korespondencji) pocztą zwykłą lub mogą być odebrane osobiście przez wnioskodawcę,
– orzeczenia odbiera osobiście wnioskodawca lub wysyłane są listem poleconym.

Wszelkie informacje dotyczące wyników badań udzielane są jedynie rodzicom/prawnym opiekunom dziecka.

W celu dokonania pełnej diagnozy rodzic powinien przedstawić komplet dokumentów:

– informację o postępach szkolnych i funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym dziecka,
– pisemne prace ucznia, w przypadku badania kontrolnego istotne jest udokumentowanie pracy terapeutycznej prowadzonej według wskazań po poprzedniej diagnozie, szczególnie na okoliczność specyficznych trudności szkolnych (np.: podejrzenie dysleksji) w uzasadnionych przypadkach konieczna jest również dokumentacja lekarska.