Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

02.08.2024 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Realizując obowiązek określony w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), w poniższej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie danych osobowych. Informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących im prawach, zaznaczając jednocześnie że poniższa informacja ma charakter ogólny. Osoba, którego dane są przetwarzane w związku z realizacją konkretnej sprawy uzyskuje informację szczegółową zamieszczoną w formularzach wniosków, w umowach zawieranych z administratorem lub w informacji przekazanej w innej formie przez pracownika Poradni. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wdrożyła procedurę RODO, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w związku z tym, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, mający siedzibę w Tarnowie przy ul. Krzyskiej 17 A.
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Krzyska 17 A, 33-100 Tarnów lub email: sekretariat@pppptarnow.pl.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych poprzez pocztę elektroniczną: sekretariat@pppptarnow.pl oraz listownie pisząc na adres siedziby administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań statutowych realizowanych przez Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania zadań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w celach statystycznych lub zawartych umów oraz na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
6.Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
Ponadto, w zależności od podstaw i celów przetwarzania osoba, której dane dotyczą może skorzystać z:
a) prawa do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
b) prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą a przetwarzanie służy realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: sekretariat@pppptarnow.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Krzyska 17 A, 33-100 Tarnów
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, Okres przechowywania danych reguluje w szczególności ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym, i archiwach oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W niektórych przypadkach okres przechowywania danych określają inne przepisy szczegółowe stanowiące podstawę realizacji zadań.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w realizacji zadań ustawowych i statutowych Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie.
Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych