Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

26.04.2024 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

COVID-19

Informacja dla rodziców dzieci objętych zajęciami terapii pedagogicznej
w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie

Obowiązek zdalnej nauki zmusza wielu rodziców do codziennego zaangażowania w pomoc swoim dzieciom w lekcjach. Rozumiemy, że jest to sytuacja niezwyczajna i obciążająca zarówno rodziców jak i dzieci. Ta forma nauki jest szczególnie trudna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy z różnych przyczyn mają trudności w realizacji niektórych standardów wymagań programowych (dzieci z ryzyka dysleksji, uczniowie dyslektyczni). Osoby te oprócz bieżącej nauki powinny realizować dodatkowe ćwiczenia korygujące i kompensujące, które pomagają im usprawniać swoje umiejętności.
Świadomi ogromu pracy, przed którą stanęli uczniowie i wspierający ich rodzice, zachęcamy w tym trudnym czasie do kontynuowania realizacji dodatkowych ćwiczeń.
Dłuższa przerwa w zajęciach terapii pedagogicznej może odbić się negatywnie na wypracowanych dotychczas efektach i spowodować utratę postępów. Zwracamy się z prośbą do rodziców o skorzystanie z oferty specjalistów terapii pedagogicznej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, którzy w najbliższych dniach w formie elektronicznej lub papierowej prześlą dla każdego dziecka objętego terapią pedagogiczną naszej Poradni, opracowane indywidualnie  zestawy ćwiczeń.
Prosimy, uwzględniając wydolność psychofizyczną dziecka, wykorzystać nasze materiały do systematycznej pracy
w domu.
                                                                                                                                           opracowała: Dorota Orłowska – pedagog

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół,

Wychowawcy i Nauczyciele

 

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, pragnę poinformować Państwa, że pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, mimo iż nie prowadzą działalności diagnostyczno-terapeutycznej, służą swoją pomocą i wsparciem codziennie w godzinach od 8.00-12.00.

Do kontaktu z nami, jaki jest możliwy do dnia 10  kwietnia 2020 r. drogą telefoniczną, emailową i pocztową, zachęcamy wszystkich nauczycieli, logopedów oraz pedagogów szkolnych. Jesteśmy świadome, że aktualny czas kryzysu, związany z koniecznością prowadzenia procesów dydaktycznych i wychowawczych w sposób zdalny, może owocować w różne emocje, dylematy i problemy. Dlatego, będziemy starać się wspierać Państwa naszą wiedzą i doświadczeniem.

 

Zapraszamy do konsultacji.

 

Dyrektor i Pracownicy

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Tarnowie

SZANOWNI RODZICE I NAUCZYCIELE

Sytuacja, w jakiej znalazły się zarówno dzieci i młodzież, jak i ich rodzice jest szczególnie trudna – dzieci i uczniowie przebywają w domach, muszą spędzać czas i uczyć się w warunkach domowych, natomiast wielu dorosłych musi zmierzyć się z koniecznością zorganizowania własnej pracy w miejscu swego zamieszkania, bądź też wykonywania swoich obowiązków zawodowych w dotychczasowych miejscach pracy, warunkach podwyższonego ryzyka. Może to przyczyniać się problemów z zachowaniem stabilności emocjonalnej. A to właśnie emocje w dużej mierze sterują naszym zachowaniem – naszymi reakcjami, motywacją do działania i pokonywania trudności. Dlatego tak niezmiernie ważne jest, abyśmy ten czas wykorzystali do wzajemnego zbliżenia się, zharmonizowania jako członków rodzin, co pozwoli również na jeszcze lepsze poznanie się, obdarzanie się wzajemnym wsparciem.  Jednocześnie nie można zapominać o konieczności zapewnienia dzieciom szczególnego pomocy – w postaci rzetelnych informacji o niebezpieczeństwach związanych z wystąpieniem pandemii, w formie kształtowania nawyków higienicznych ograniczających możliwość zakażenia. Niezastąpiona będzie więc rozmowa członków rodziny – okazywanie gotowości do kontaktu budującego otwartość, kształtującego aktywną postawę w pokonywaniu stresu i rozwiązywaniu  trudnych sytuacji; dawanie osobistego, pozytywnego przykładu.

Ważne również będzie w zaistniałych okolicznościach podtrzymywanie i budowanie ciekawości poznawczej dzieci oraz ich motywacji do nauki, podejmowania aktywności intelektualnej, wytrwałości w nauce.

ZAPROSZENIE DO KONTAKTU

Jeżeli jesteście Państwo Rodzicami dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze uczęszczania do przedszkola, a zamieszkują na terenie Powiatu Tarnowskiego, bądź uczęszczających do przedszkoli/szkół na terenie Powiatu Tarnowskiego
i oczekujecie naszej pomocy – zapraszam do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem bozena.dulowska@pppptarnow.pl lub w dniach 02.04.2020 r., 03.04.2020r.  oraz 09.05.2020 r. i  10.04.2020 r. – do kontaktu telefonicznego pod nr (014)627-27-07 w godzinach 8  – 12.

Bożena Dulowska