Ogłoszenie

Zespół orzekający

Najbliższe posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie się

23.01.2019 r. godz. 800

Galerie


Zasady korzystania z terapii psychologicznej w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie

1. Pomoc psychologiczna w formie terapii psychologicznej w Poradni świadczona jest na wniosek obojga rodziców/opiekunów prawnych lub za oświadczeniem dotyczącym pełnienia władzy rodzicielskiej.
2. O przyjęciu na terapię decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość dostosowania terminu przez zgłaszającego i psychologa.
3. Terapia dziecka, w zależności od indywidualnych potrzeb, rozpoczyna się konsultacjami mającymi na celu zebranie wszystkich ważnych informacji dotyczących powodu zgłoszenia, ustalenie diagnozy, nawiązania kontaktu z dzieckiem/nastolatkiem, rozmowę z nim o jego problemach oraz podjęcie decyzji o rozpoczęciu terapii lub zakończeniu spotkań (lub rozpoczęciu innej formy pomocy). Spotkania z dzieckiem/uczniem poprzedzone są konsultacjami z rodzicami (rodzicem/opiekunem prawnym), w zależności od indywidualnych potrzeb.
4. Sesja terapeutyczna trwa 45 minut. W przypadku spóźnienia klienta nie ma możliwości jej przedłużenia, z uwagi na pozostałych klientów. Częstotliwość spotkań i czas trwania terapii ustalane są indywidualnie.
5. Każdą nieobecność dziecka należy zgłosić do sekretariatu Poradni. Kolejne spotkanie odbędzie się w miarę wolnych terminów.
6. Psycholog może odmówić podjęcia terapii, gdy uznaje, że nie ma możliwości rzetelnie jej podjąć ze względu na rodzaj zgłaszanego problemu. W tej sytuacji może skierować do odpowiedniej placówki specjalistycznej lub zaproponować konsultację u innego specjalisty.
7. Poradnia wydaje zaświadczenia o uczestnictwie dziecka w terapii, dotyczące jedynie okresu trwania terapii i częstotliwości spotkań. Wiążące opinie dotyczące np. oceny relacji rodzinnych na potrzeby sądu sporządzane są przez Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów (dawniej RODK).
8. Pełnoletni klient, rodzic/opiekun prawny dziecka korzystającego z terapii psychologicznej w każdym momencie ma prawo do rezygnacji z terapii. W takiej sytuacji zobowiązany jest poinformować o tym psychologa.
9. Objawy fizyczne i psychologiczne często ze sobą współistnieją. Gdy dzieje się coś co wymaga konsultacji medycznej, terapeuta może zalecić (w uzasadnionych przypadkach wymagać) wizytę u lekarza specjalisty i prosić o dostarczenie stosownych dokumentów (opinii, wyników badań, diagnozy).
10. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zaleceń terapeuty i współpracy z nim w zakresie oddziaływań wobec dziecka, tak aby terapia była jak najbardziej skuteczna.
11. Psycholog ma prawo odmówić rozpoczęcia lub kontynuowania terapii w sytuacji, gdy klient (lub jego rodzice/opiekun prawny) w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, obraża lub wyraźnie łamie postanowienia kontraktu/zasad prowadzenia terapii o czym informuje zainteresowanego.
12. Psychologa obowiązuje zasada poufności (zgodnie z "Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Na pytania rodziców/opiekunów prawnych dotyczące tematów poruszanych przez dziecko podczas spotkań może odpowiadać jedynie ogólnie; wyjątek: gdy psycholog dowiaduje się o zagrożeniu życia lub zdrowia dziecka bądź innych osób ( zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów).

Całość w pdf.

 

Jeżeli Twoje dziecko jąka się i unika kontaktu werbalnego
to problem ten należy skonsultować ze specjalistami

Gdzie się udać?

Skontaktuj się z logopedą, neurologopedą lub psychologiem w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Jak przygotować się do wizyty ze specjalistą?

  • Przygotuj dokumentacje zdrowotną dotyczącą twojego dziecka.
  • Możesz sporządzić notatki dotyczące mowy twojego dziecka (kiedy dziecko mówi niepłynnie, czy unika kontaktów werbalnych, czy jest nieśmiałe, czy mimika dziecka zmienia się podczas mowy).
  • Zastanów się lub zasięgnij informacji czy któryś z krewnych dziecka ma problemy związane z płynną mową - jąka się.
  • Porozmawiaj z dzieckiem o zaplanowanym spotkaniu ze specjalistą i wytłumacz mu, że wizyta będzie miała charakter serdecznej rozmowy.

W domu pamiętaj!

  • Nie zwracaj uwagę na niepłynną mowę dziecka, okazuj mu cierpliwość i wyrozumiałość.
  • Wykonuj z dzieckiem ćwiczenia oddechowe zwracając jednocześnie uwagę na głęboki wdech i długi wydech.
  • Stosuj się do zaleceń związanych z terapią logopedyczną i psychologiczną.

Opracowała: mgr Barbara Romanowska - neurologopeda


Artykuły do pobrania:

Czy to już jąkanie?
Rozwojowa niepłynność mówienia
Literatura do zagadnienia "Jąkanie i inne zaburzenia płynności mówienia"

 

CZYTA POLSKA, CZYTAM JA MOJE DZIECKO WIERSZE ZNA

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tarnowie w związku z "Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa" w załączeniu przedstawia artykuły naszych pracowników.

Zabawa w czytanie
Czytanie otwiera świat
Czyta Polska Czytam ja Moje dziecko wiersze zna