Ogłoszenie

Zespół orzekający

Najbliższe posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie się:

04.12.2019 r. godz. 8.00

Informujemy, że od października 2019 r. na terenie Poradni rozpoczniemy pracę grup socjoterapeutycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz rozwijających umiejętności społeczne w różnych przedziałach wiekowych.

Praca z dziećmi i młodzieżą w ramach zajęć socjoterapeutycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz rozwijających umiejętności społeczne koncentruje się na poprawie funkcjonowania w grupie rówieśniczej, wzmocnieniu poczucia własnej wartości, poszerzeniu samoświadomości oraz nabywaniu kompetencji społeczno-emocjonalnych  uczestników.

Przedstawiamy harmonogram spotkań na rok szkolny 2019/2020

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie

Grupa w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów klas I, II, III szkoły podstawowej październik – styczeń 2019-2020

mgr Aleksandra Smoła – pedagog

mgr Ewa Bańdur – pedagog

Grupa socjoterapeutyczna dla uczniów klas IV, V, VI szkoły podstawowej październik – styczeń 2019-2020

dr Renata Smoleń – psycholog, socjoterapeuta

mgr Aleksandra Smoła – pedagog

Grupa w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej luty – maj 2020

mgr Edyta Karasiewicz-Mróz – psycholog, mediator

mgr Aleksandra Smoła – pedagog

Zajęcia grupowe rozwijające umiejętności społeczne dla uczniów klas IV-V luty – maj 2020

mgr Ewa Bańdur – pedagog

mgr Małgorzata Piotrowska – pedagog

PPPP w Tarnowie Filia PPPP w Tuchowie w roku szkolnym 2019/2020

Grupa socjoterapeutyczna dla uczniów klas I, II, III szkoły podstawowej luty – maj 2020

mgr Agnieszka Szymańska – psycholog, socjoterapeuta

mgr Katarzyna Rejkowicz – psycholog, psychoterapeuta

Jednocześnie informujemy, że kwalifikacja do grup socjoterapeutycznych oraz na zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne odbywa się w oparciu o przeprowadzone wcześniej rozpoznanie trudności i potencjału dziecka, gdyż nie dla każdego dziecka tego typu zajęcia są odpowiednią formą pomocy.

Zajęcia socjoterapeutyczne i zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne dla dzieci polegają na uczestniczeniu w sytuacjach społecznych, podczas których uczą się właściwych zachowań, stwarzających możliwość odreagowania napięć emocjonalnych i ułatwiających przyswajanie umiejętności społecznie akceptowanych. Zajęcia socjoterapeutyczne mają na celu spowodowanie, że dziecko pozna samego siebie, swoje mocne i słabe strony, swoje talenty, zdolności, będzie umiało budować poczucie własnej wartości, rozpoznawać i nazywać emocje, uczucia swoje i innych. Podczas takich zajęć dzieci uczą się stawiać granice, odmawiać, przełamywać własną nieśmiałość. Uczą się, jak radzić sobie w sytuacjach dla nich stresowych, jak wyrażać emocje i uczucia, samodzielnie podejmować decyzje i brać za nie odpowiedzialność.

WSKAZANIA DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

Zajęcia socjoterapeutyczne przeznaczone są głównie dla uczniów posiadających opinię wskazującą na potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć socjoterapeutycznych oraz zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
a ponadto dla uczniów mających trudności:

 • w relacjach z innymi ludźmi m.in.:
  • trudności w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi;
  • osamotnienie, poczucie bycia niezrozumianym;
  • przeżywanie poczucia mniejszej wartości;
  • nieśmiałość, wycofanie;
  • agresja;
 • z nauką:
  • brak motywacji do nauki;
  • deficyt koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa;
  • brak sukcesów, mimo znacznych nakładów pracy i energii.

PRZECIWWSKAZANIA DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

Zajęcia socjoterapeutyczne nie są właściwą formą pomocy m.in. dla uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną;
 • pozostających w leczeniu psychiatrycznym z aktywnymi objawami;
 • bezpośrednio po trudnych, traumatycznych przeżyciach.

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Poradnią!