Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

06.10.2020 r. o godzinie 8.00

Ferie to czas odpoczynku i zabawy dla dzieci. Filia w Tuchowie cyklicznie każdego roku jest organizatorem spotkań terapeutycznych, które mają na celu stymulowanie psychofizycznego oraz emocjonalno – społecznego rozwoju dzieci m. in. poprzez komunikację językową.
Podczas tegorocznych ferii zimowych zajęcia organizowane były dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, na które zakwalifikowano 20 uczestników, przyporządkowanych do 6 grup, nad którymi opiekę sprawowali specjaliści: logopedzi, pedagodzy i psycholodzy pracujący w Filii w Tuchowie.Praca grup terapeutycznych odbywała się w formie zajęć indywidualnych i grupowych poprzez terapię logopedyczną, pedagogiczną i zajęcia psychoedukacyjne w oparciu o wcześniej opracowany program zajęć terapeutycznych. Prowadzone spotkania miały na celu rozwijanie kompetencji językowych, wzbogacanie zasobu leksykalnego oraz doskonalenie motoryki artykulacyjnej, usprawnienie procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. W trakcie zajęć dzieci wykazały się dużą kreatywnością samodzielnie przygotowując pomoce do różnorodnych zajęć m.in. tworząc tory i elementy do ćwiczeń oddechowych, dopasowując fragmenty do obrazków ćwicząc tym samym spostrzegawczość wzrokową, układały puzzle usprawniając koordynację wzrokowo – ruchową, rozwiązywały zagadki dźwiękonaśladowcze. Wykorzystując rebusy, krzyżówki i plątaninki literowe dzieci starsze doskonaliły umiejętność nauki czytania i pisania. Ponadto dużą popularnością cieszyły się ćwiczenia grafomotoryczne, które kształtują sprawność dłoni i palców niezbędne do pisania liter w odpowiedniej kaligrafii. Uwieńczeniem wszystkich prac były wykonane przez uczestników zajęć różnorodne prace plastyczne.
Niewątpliwie warto podkreślić, iż specjaliści pracujący z dziećmi po zakończonych zajęciach terapeutycznych udzielali Rodzicom porad, konsultacji dotyczących usprawniania zaburzonych funkcji, wspierania rozwoju mowy oraz doskonalenia umiejętności szkolnych, z których chętnie korzystali. Z przeprowadzonych rozmów z Rodzicami wynika, że bardzo pozytywnie wyrażali się na temat przeprowadzonych zajęć, a adresaci chętnie w nich uczestniczyli i byli bardzo zadowoleni.

„Ferie z Poradnią” w Filii PPPP w Tuchowie